Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene voorwaarden

Publibytes bvba, maatschapperlijke zetel: Antwerpsesteenweg 62, 2950 Kapellen, BTW: BE 0875.116.974
Drukkerij en afhaaladres: Augustijnslei 147, 2930 Brasschaat

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van deze site. Door deze site te gebruiken gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden en door eventuele aanvullende richtlijnen, beperkingen of voorschriften die kunnen vermeld worden in verband met specifieke secties of diensten van deze site.

Publibytes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan deze site te maken en deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. U dient deze gebruiksvoorwaarden na te slaan elke keer dat u toegang krijgt tot deze site of een bestelling plaatst via deze site.

U stem er mee in dat we via elektronische weg u op de hoogte houden van alle wettelijke mededelingen betreffende deze site, door het sturen van een e-mail naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij uw registratie op deze site. U kan uw toestemming om via digitale weg (e-mail) communicatie van ons te ontvangen intrekken door contact op te nemen met de klantendienst van Publibytes. Echter, als u uw toestemming om onze communicatie elektronisch te ontvangen intrekt, dan kan u uw account op deze site niet langer behouden of gebruiken.

ARTIKEL 1:

Bij afwezigheid van een speciale schriftelijke overeenkomst en alleen in de mate van de daarin beschreven uitzonderingen, worden alle leveringen, aanbiedingen, werkopdrachten en overeenkomsten uitgevoerd volgens hierna vermelde algemene voorwaarden. Deze voorwaarden, op of in bijlage van briefpapier, offertes, facturen of op om het even welk ander document gedrukt of in elektronische vorm bezorgd, worden als geschreven aanzien en in hun geheel aanvaard door diegene die ze zonder verzet in ontvangst neemt. Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op deze van de opdrachtgever.

ARTIKEL 2:

De opdrachtgever die een drukopdracht in handen van Publibytes geeft, wordt veronderstelt als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt, samen met zijn lastgevers, alle rechterlijke verantwoordelijkheid t.o.v. derden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van het drukwerk dat hij besteld en moet zelf de auteur zijn van of toestemming gekregen hebben van de auteur van de illustraties/teksten/foto’s om deze te mogen gebruiken. Publibytes heeft het recht de originele modellen van de klant als bewijsstuk in zijn bezit te houden. Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededinging, blijven alle door Publibytes ontworpen modellen en ontwerpen haar eigendom en mogen noch nagemaakt, noch nagedrukt, behoudens contractueel of gesigneerd gebruik. Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met om het even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit. Zetwerk, ontwerpen, tekeningen en foto’s enz. door en/of voor Publibytes vervaardigd, maken deel uit van het materiaal van Publibytes. De opdrachtgever mag er, behoudens tegenstrijdig beding, voor of na de levering van het werk, de afgifte niet van eisen. Behoudens voorafgaande overeenkomst is Publibytes er niet toe gehouden zetwerk, ontwerpen e.d.m. te bewaren. Publibytes houdt zich het recht voor, haar logo of copyrightvermelding op discrete wijze als een handelsmerk op producten, aan te brengen indien het ontwerp van Publibytes is.

ARTIKEL 3:

Publibytes heeft te allen tijde het recht om opdrachten te weigeren zonder hiervoor een uitdrukkelijke reden te moeten opgeven. Publibytes heeft het recht om prijswijzigingen door te voeren. De prijs die online berekend wordt bij het plaatsen van een bestelling is definitief.

ARTIKEL 4:

Het overmaken van de voor afdrukken gegeven proef of van de order tot afdrukken, ontslaat Publibytes van alle verantwoordelijkheid van na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De voor afdrukken gegeven proef blijft het eigendom van Publibytes en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting. Klachten betreffende fouten en vergissingen die niet op de voor afdrukken gegeven proef zijn verbeterd, worden niet in aanmerking genomen. De mondeling meegedeelde verbeteringen worden, in geval van betwisting, slechts erkend in geval zij schriftelijk bevestigd worden. Publibytes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de foute uitvoering ten gevolge van een onvolledige of verkeerde briefing, alsook niet voor de daaruit vloeiende rechtstreekse of onrechtstreekse schade. Publibytes wijst verder alle verantwoordelijkheid af voor vergissingen en tekortkomingen die voortvloeien uit onvoldoende aanwijzingen, twijfelachtige, slecht geschreven of onvolledige teksten. Bij de reproductie is aan Publibytes een zekere speelruimte toegestaan inzake scherpte, densiteit, rasterlignatuur, toon- en kleurweergave. Afwijkingen eigen aan het machinepark of aan de aard van het uit te voeren werk moeten toegelaten zijn.

ARTIKEL 5:

Drukwerk kan qua kleur afwijken van hetgeen te zien is op de websites van Publibytes. Drukkleuren zijn moeilijk te reproduceren op een beeldscherm. Gezien elk beeldscherm andere karakteristieken heeft, is een afwijking van kleur dus niet te vermijden. Niettemin proberen wij een zo exact mogelijk beeld van het uiteindelijke drukresultaat te geven. Papieren drukproeven benaderen het drukresultaat beter dan een scherm, maar ook hier is er steeds een kleurafwijking mogelijk.

ARTIKEL 6:

In geval van verkleuring van fotografische of gedrukte producten zal geen schadevergoeding kunnen worden toegekend, vermits de kleurstoffen door tijdsverloop aan verandering onderhevig zijn.

ARTIKEL 7:

Het gebruik van documenten, foto’s en ontwerpen van Publibytes is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die gegeven is op onze factuur. Digitale hoge resolutie bestanden aangemaakt door Publibytes blijven altijd eigendom van Publibytes bvba, tenzij anders overeengekomen. Aangezien het afstaan van een document niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt, is elke reproductie, publicatie of enig ander gebruik alleen mogelijk mits onze voorafgaande toestemming. Wanneer dit niet gerespecteerd wordt, behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen zoals voorzien in het SOFAM-tarief.

ARTIKEL 8:

Een leveringstermijn is steeds bij benadering opgegeven en het overschrijden ervan kan nooit aanleiding geven tot weigering van de levering of schadevergoeding. Publibytes kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering die te wijten zijn aan de postdiensten of koerierdiensten.

ARTIKEL 9:

Door de aard van het product, kan drukwerk niet teruggenomen worden na het verwerken en eventueel verzenden van de bestelling. Enkel drukwerk dat technisch niet in orde is te wijten aan een fout in het drukprocédé, wordt zonder extra kosten herdrukt of terugbetaald. Drukwerk dat beschadiging opgelopen heeft na de levering, wordt niet gratis herdrukt. Indien er druktechnisch een probleem vastgesteld is, dan moet de klant binnen de 8 dagen Publibytes hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en de beschadigde goederen volledig terugbezorgen.

ARTIKEL 10:

Als de kredietkaart of betaalkaart van de klant geweigerd wordt, dan zal de bestelling niet uitgevoerd worden. Bestellingen gaan pas in productie na ontvangst van de volledige betaling.

ARTIKEL 11:

Alle betalingen, welke voortspruiten uit onze commerciële verbintenissen zijn betaalbaar op rekening van Publibytes op de overeengekomen vervaldag. Online bestellingen dienen online betaald te worden via Bancontact, iDeal, Visa of andere beschikbare betaalmethoden indien het drukwerk verzonden moet worden. Enkel bestellingen geplaatst op locatie in de drukkerij kunnen betaald worden bij afhalen. Alle facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting en zonder afhouding op de vastgestelde prijs, tenzij anders gespecifieerd. Niet betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de opdrachtgever een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen, op basis van de nationale discontovoet van de Nationale Bank van België, verhoogd met 2%, maar met een minimum van 10%. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het BW als ingebrekestelling, zonder dat er enige actie nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Administratiekosten voor herinneringsschrijven worden aangerekend aan 45 euro per aangetekend schrijven.In geval de betaling niet volgt binnen de 15 dagen na het opzenden van een aangetekend herinneringsschrijven is de schuldenaar gehouden bij toepassing van artikel 1147 van het BW tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 euro. De forfaitaire verhoging ontzegt de schuldenaar niet het recht termijnen te vragen en is slechts van toepassing in geval het hoofdbedrag van de factuur niet voor betwisting vatbaar is. In geval van niet-betaling van één van de facturen, houdt Publibytes zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op het ogenblik in haar bezit zijn tegenover de schuldenaar en iedere bestelling of lopend contract te vernietigen. Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaanneming, enz.) zich bevindt.

ARTIKEL 12:

De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij te zijner beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 13:

Op straffe van verval van recht moet de klacht of protest bij aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontsteltenis hiervan vanaf de ontvangst van de factuur.Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg, dat de opdrachtgever de geleverde artikels volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg: gebreken aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Publibytes is slechts aansprakelijk voor diensten die ze zelf uitvoert. Voor diensten die Publibytes zelf aan derden uitbesteed, kan Publibytes niet verantwoordelijk worden gesteld.

ARTIKEL 14:

Deze voorwaarden worden beheerst door de Belgische Wetgeving. Alleen de rechtbank van Antwerpen is bevoegd.